Working Paper 04/2009 Vietnamese: Corruption in the Education Sector

Filed under - Education

Working paper published 30 April 2009
Image of publication cover

All parents hope for a good education for their children. It is the key to the next generation’s future, particularly for the poor. It equips young citizens with the knowledge and skills to thrive in their country's economy and to participate fully in society. It is a cornerstone of economic and social development, a human right under international law and a constitutional guarantee in most countries. But in reality education is often characterised by poor quality and unequal access. For example, a region-wide survey of Africa’s education system showed more than 50 percent of respondents signalling numerous challenges to getting a basic education. Classroom overcrowding, poorly maintained primary schools, absent teachers, lack of textbooks and supplies, and unacceptably high fees and expenses were just some of the problems cited. When it comes to higher education, access in many countries depends more on the parents' purse and social status than the talent, effort and merit of the student. Unfortunately, corruption tends to be one of the principal reasons behind all of these problems. For convenience, here is a rough translation of the summary: Tất cả các bậc cha mẹ hy vọng cho một nền giáo dục tốt cho con cái của họ. Đó là chìa khóa cho tương lai thế hệ tiếp theo, đặc biệt là cho người nghèo. Nó trang bị cho các công dân trẻ với những kiến ​​thức và kỹ năng để phát triển mạnh trong nền kinh tế của đất nước và tham gia đầy đủ trong xã hội. Đó là một nền tảng phát triển kinh tế và xã hội, một quyền con người theo luật quốc tế và đảm bảo một hiến pháp ở hầu hết các quốc gia. Nhưng trong thực tế giáo dục thường được đặc trưng bởi chất lượng kém và bất bình đẳng. Ví dụ, một cuộc khảo sát toàn khu vực của hệ thống giáo dục của châu Phi cho thấy hơn 50 phần trăm số người được hỏi tín hiệu nhiều thách thức để nhận được một nền giáo dục cơ bản. Tình trạng quá tải lớp học, kém duy trì các trường tiểu học, giáo viên vắng mặt, thiếu sách giáo khoa và vật tư, và không thể chấp nhận chi phí cao và chi phí chỉ là một số trong những vấn đề được trích dẫn. Khi nói đến giáo dục đại học, truy cập tại nhiều quốc gia phụ thuộc nhiều vào túi xách của phụ huynh và địa vị xã hội hơn so với tài năng, nỗ lực và thành tích của học sinh. Thật không may, tham nhũng có xu hướng là một trong những lý do chính đằng sau tất cả những vấn đề này.

Translation of: Working Paper 04/2009: Corruption in the Education Sector

Country / Territory - International   
Region - Global   
Language(s) - Vietnamese   
Topic - Education   |   Youth   
Tags - sự giáo dục   

True stories

No shelter

Following a devastating cyclone, Khadija thought she was one of the lucky few when the government selected her to receive a storm-resistant new ...Read the story

Stealing Futures

Peter* was looking forward to collecting his four children's report cards at the end of the school year, but there were some crippling costs ...Read the story

Transparency Twitter