Quan điểm chính sách 04/2009: Xây dựng các hệ thống liêm chính doanh nghiệp chống rủi ro tham nhũng

Filed under - Private sector

Policy position published 15 April 2009
Image of publication cover

Liêm chính doanh nghiệp thường được hiểu là sản phẩm của sự lãnh đạo đúng đắn, sự tuân thủ nghiêm chỉnh luạt lệ cũng như những quy định hiệu quả nhằm ngăn ngừa và xử phạt những hành vi sai trái. Mặc dù những yếu tố này đều hết sức quan trọng nhưng nếu chỉ có một yếu tố thôi thì không đủ để xử lý một cách lâu dài và toàn diện hàng loạt những rủi ro tham nhũng có liên quan với nhau mà các công ty phải đối mặt.

Translation of: Policy Position 04/2009: Building corporate integrity systems to address corruption risks

Country / Territory - International   
Region - Global   
Language(s) - Vietnamese   
Topic - Financial markets   |   Private sector   

True stories

Cheat sheets

For years teachers at a senior high school in Ghana reportedly demanded bribes of around US$35 from students in exchange for helping them pass their ...Read the story

A stronger voice

Forest protection programmes potentially lifts people out of poverty while saving trees from destruction. Yet when we visited one community in ...Read the story

Transparency Twitter