Quan điểm chính sách 04/2009: Xây dựng các hệ thống liêm chính doanh nghiệp chống rủi ro tham nhũng

Filed under - Private sector

Policy position published 15 April 2009
Image of publication cover

Liêm chính doanh nghiệp thường được hiểu là sản phẩm của sự lãnh đạo đúng đắn, sự tuân thủ nghiêm chỉnh luạt lệ cũng như những quy định hiệu quả nhằm ngăn ngừa và xử phạt những hành vi sai trái. Mặc dù những yếu tố này đều hết sức quan trọng nhưng nếu chỉ có một yếu tố thôi thì không đủ để xử lý một cách lâu dài và toàn diện hàng loạt những rủi ro tham nhũng có liên quan với nhau mà các công ty phải đối mặt.

Translation of: Policy Position 04/2009: Building corporate integrity systems to address corruption risks

Country / Territory - International   
Region - Global   
Language(s) - Vietnamese   
Topic - Financial markets   |   Private sector   

True stories

Paradise’s Dark Side

It’s not an image you’ll find in the tourist brochures: amid the luxury hotels of Maldives’s paradise islands, an estimated 200,000 migrant ...Read the story

Surviving the floods

The Pakistan floods of 2011 claimed more than 400 lives, and destroyed the homes of more than 200,000 people. One of them was Kareem. Read the story

Transparency Twitter